ЗА НАС

КОИ СМЕ НИЕ?

Нашата дейност се основава на вече широко наложилия се в САЩ и Западна Европа принцип за обособяване на дейности и услуги, чрез изваждането им извън съответните структури, както на общинско равнище, така и в промишлени предприятия, здравни и учебни заведения, обществени организации и др.

Предимствата, осигурени от специализацията при извършването на определени услуги, са отдавна познати и приложени в страните с развита пазарна икономика. Възложителите, предпочели нашите услуги, се освобождават от несвойствени, за тях функции и рискове, като намаляват разходите си по управлението на материалните и човешките ресурси.

Подхождаме конкретно към спецификата на съответния обект, като се съобразяваме с вътрешноведомствените актове, имащи отношение към организацията на дейността “хранене” в съответната структура. Високото качество на предлаганите от нас услуги е в резултат от подобряване на мениджмънта, повишаване професионалната квалификация на персонала, въвеждане на нови технологии и оптимизация на разходите.

Всички наши обекти, след оптимална подготовка, се регистрират в съответните областни дирекции на Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ), съгласно изискванията на Закона за храните.

Във всеки един обект, в зависимост от предназначението му и неговата инфраструктура, се внедрява, прилага и поддържа Система за управление на безопасността на храните или Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – Процедури в съответствие с принципите на Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки.

Изображение на Екипа на Нове Трейдинг