ЗА НАС

НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Висшето ръководство на фирмата назначава компетентен персонал на базата на подходящо образование, обучение, умения и опит и декларира, че само добре обучен персонал осигурява изпълнението на дейностите по качеството и безопасността на храните и продуктите, свързани със здравето на нашите Клиенти, включително и непрекъснатото усъвършенстване на ISO / НАССР – системата. Във фирмата функционират, на базата на ISO 9001:2008 / НАССР / ISO 22000:2005 / ISO 14001:2004 / BS OHSAS 18001:2007, безотказно Процедура по Управлението на персонала и Процедура за Обучението на персонала.

За реализирането на фирмената Политика и Целите по качеството и безопасността на храните и продуктите, Висшето ръководство на организацията разчита на отлично подготвен и добре мотивиран персонал. Ръководните служители на Дружеството са висококвалифицирани специалисти, по правило израстнали в структурите на фирмата. Новопостъпилите служители в даден екип преминават въвеждащо, теоретическо мултимедийно и практическо обучение, по време на което основно се запознават със спецификите на предмета на дейност, Анализа на опасностите и критичните контролни точки - НАССР, Хигиена на храните, Практическа микробиология, въведените технологии и технологично оборудване, както и с фирмените Политика и Цели, и се подготвят за бъдещите си права и отговорности.

Нашата Програма за вътрешнофирмено развитие и повишаване квалификацията на кадрите включва посещаването на вътрешни и външни за фирмата курсове и обучения, които отразяват съвременните тенденции в управлението и изпълнението на дейността в бранша.

При ползването на гарантирания от Кодекса на труда и нормативните актове по прилагането му отпуск, както и отсъствие от работа по здравословни причини на служители на “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД, организацията гарантира безупречното изпълнение на поетите към Клиента ангажименти.

Предоставянето на услугите изцяло е съобразено с режима на работа и почивки на Възложителя.

Изображение на служители