ЗА НАС

ПОЛИТИКА

Д   Е   К   Л   А   Р   А   Ц   И   Я

 

НА

ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД

 

 

Висшето ръководството на „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД,

водено от идеите за хуманизъм и отговорност пред Обществото, Заинтересованите страни и Клиентите си,

днес, 04.05.2011 г., обявява и огласява следната

 

П О Л И Т И К А

по  УПРАВЛЕНИЕ  на  ПРОЦЕСИТЕ   в областта на:

 

•          КАЧЕСТВОТО и БЕЗОПАСНОСТТА на ХРАНИТЕ,

•          ЗДРАВЕТО и БЕЗОПАСНОСТТА при РАБОТА

•          ОПАЗВАНЕ на ОКОЛНАТА СРЕДА.

 

Основното мото в Политиката на организацията е:

 

 ЧРЕЗ

ВИСОКОТО КАЧЕСТВО, РАЗНООБРАЗИЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  НА  ХРАНИТЕ,

РЕАЛИЗИРАНИ  В  УСЛОВИЯ  НА ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ,

 „НОВЕ ТРЕЙДИНГ”  ООД  ДА  ПЕЧЕЛИ  ДОВЕРИЕТО НА СВОИТЕ  КЛИЕНТИ

 

               Водещ принцип, на който се основава Системата за управление на процесите, е базирането на реализацията на фирмената Политика чрез прилагането на цялостен, интегриран подход, основан на синергичния ефект.

            За Висшето ръководство ангажиментът и отговорностите по производството и предоставянето на храна в условия на опазване на Околната среда и предотвратяване на замърсяването, опазване на Здравето на нашите служители и Клиенти, чрез спазване на приложимите законови и други изисквания, е основен принцип и индикатор за една от основните оценки за функционираща ИНТЕГРИРАНА Система за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и спецификацията НАССР Codex Alimentarius.

               Фундаментът, на който се базира Политиката на „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД, това са следните общопризнати Ключови елементи на Системата за управление на: Качеството и безопасността на храните, на Околната среда и на Здравето и безопасността при работа, наречена, по-нататък, ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА за УПРАВЛЕНИЕ на ПРОЦЕСИТЕ (ИСУП):

 

В областта на Качеството и Безопасността на Храните:

•          Взаимно осведомяване

•          Системно управление

•          Пререквизитни програми – PAS 220:2008

•          НАССР – принципи

 

В областта на Здравето и Безопасността при Работа:

•          Ангажимент за:

- Предотвратяване на нараняване и заболяване и Непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа и за изпълнение на дейностите, свързани със Здравето и безопасността при работа.

- Съответствие с действащото законодателство в областта на Здравето и безопасността при работа и с другите изисквания, приети от организацията.

- Разгласяване на Политиката пред целия персонал и предоставянето на достъпност до нея на Заинтересованите страни (www.novetrading.bg).

 

В областта на опазването на Околната среда:

•          Ангажимент за:

- Предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на СУОС.

- Съответствие с приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, отнасящи се до нейните аспекти на околната среда.

- Свеждане на Политиката до знанието на всички лица, работещи за организацията.

- Достъпност на Политиката за всички Заинтересовани страни и Обществеността (www.novetrading.bg).

 

 Политиката ще се реализира и чрез непрекъснатото усъвършенстване на ИСУП в обекта, чрез задълбочен и прецизен анализ, определяне, оценка, контрол и управление на опасностите, аспектите на околната среда и рисковете за здравето.

Гарантирането на Качеството и Безопасността на храните за запазване здравето на ПОТРЕБИТЕЛЯ изискват изключително високи Хуманизъм, Квалификация, Професионализъм, Отговорност, Обучение, Дисциплина и непрекъснато Самоусъвършенстване от всички наши служители и работници, във всички дейности, свързани с Процесите на производство на крайния продукт, в условия на опазване на Околната среда и предотвратяване на замърсяването, както и при спазване на Здравословни и безопасни условия на труд.

Висшето ръководство на „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД и Персоналът, управляващ, контролиращ и изпълняващ процесите, оказващи влияние  върху ИСУП, осигуряват Политиката да бъде огласена, разбрана, приложена, поддържана, преразглеждана и актуализирана на всички нива в организацията.

С приобщаването на Република България в семейството на Европейският съюз Висшето ръководство на “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” – ООД си е поставило за Цел пълно хармонизиране на най-високо ниво изискванията за ИСУП, отнасящи се за всички участници в „хранителната верига” – Изпълнители, Възложители, Официален контрол, Доставчици, Клиенти и всички Заинтересовани страни.

 

Като УПРАВИТЕЛ на „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД ДЕКЛАРИРАМ своята Ангажираност и Лично участие в дейностите по Функционирането, Поддържането и Непрекъснатото усъвършенстване на ИСУП в рамките на определения обхват.

 

ДЕЛЕГИРАМ  всички  пълномощия  и  отговорности

относно Функционирането, Поддържането и Непрекъснатото усъвършенстване

на ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА за УПРАВЛЕНИЕ на ПРОЦЕСИТЕ,

на д-р инж. Борислав Борисов, Одитор качество в „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД.

 

 

 

 

Представител на Ръководството,

         той и Ръководител на Екип                                       УПРАВИТЕЛ:

          по Безопасност на храните:                                                                      

                                 

                                                         д-р инж. Б. Борисов                              ЯРОСЛАВ БОЕВ

Изображение на Екипа на Нове Трейдинг