СЕРТИФИКАТИ

През 2004 г., за да е в унисон с международните и европейски изисквания в областта на храненето, Висшето ръководство на “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” – ООД взе стратегическото решение за изграждане на Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните и продуктите в съответствие с изискванията на стандарта за управление на процесите ISO 9001:2008 и Спецификацията НАССР – Анализ на опасностите и критичните контролни точки.

Сертификат ISO 14001:2004   Сертификат ISO 22000:2005   Codex Alimentarius   Сертификат BS OHSAS 18001:2007   Сертификат ISO 9001:2008

Областта на приложение на Системата е производството и предоставянето на храни – Столово и Диетично хранене. “Хранителната верига” на “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” – ООД, от “входа до изхода”, включва следните основни дейности, за които се извършва прецизен Анализ на риска, неговата оценка и управлението на критичните контролни точки:

  • входящ контрол при приемането на суровини, храни и продукти от одобрени, по наши критерии, доставчици;
  • съхранението им при условия, специфични за групите храни и принципите на съхранение;
  • първична/студена подготовка на суровините и полуфабрикатите;
  • вторична/термична обработка до готова за консумация храна;
  • съхранение на доведената до кулинарна готовност храна;
  • сервиране/предаване за консумация;
  • съхранение, при необходимост, на неконсумирана храна в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Опазването на здравето на нашите Клиенти, чрез приготвянето на качествена и безопасна за консумация храна, е водещото начало в нашата фирмена Политика и Целите, които сме си поставили, за реализацията на тази Политика. При формирането на Политиката и Целите изцяло сме се съобразявали с изискванията на Кодекс Алиментариус и Бялата книга за безопасността на храните, приета от Комисията на Европейските Общности в Брюксел на 12.01.2000 г.

През 2005 г., в резултат на положителни сертификационни одити от страна на СЖС България ЕООД, “НОВЕ ТРЕЙДИНГ” – ООД получи Сертификати за документирана, внедрена, функционираща и непрекъснато усъвършенствана Система за управление на качеството и безопасността на храните и продуктите в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и НАССР – Анализ на опасностите и критичните контролни точки. 2006 г. - Република България е кандидат за част от Европейското семейство, стремежът на Висшето ръководство на фирмата е изпълнен – разполагаме с разработен, документиран и внедрен в действие третият стратегически стандарт за управление на безопасността на храните - ISO 22000:2005, Система за управление на безопасността на храните - Изисквания към организациите от хранителната верига, в комбинация с PAS 220:2008.

През 2011 г. Управителят на фирмата, воден от високите отговорности пред Обществото за опазване на Околната среда, както и Здравето и Безопасността при работа на персонала, взе решение за сертифициране на „НОВЕ ТРЕЙДИНГ” ООД и по изискванията на ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. След положителни одити от страна на Джи Си Ес България ООД, фирма „НОВЕ ТРЕЙДИНГ ООД притежава 5 сертификата за ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ, по изискванията на ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, НАССР Codex Alimentarius, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. В покриването на изискванията за тези 5 сертификати са включени Управлението на качеството и безопасността на храните, Опазването на Околната среда, и Управлението на Здравето и Безопасността при работа на персонала.

Специалистите от фирмата ни, отговарящи за поддържането и усъвършенстването на гореизброените стандарти, имат потенциала и възможностите, при желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да консултират, документират, внедрят и поддържат тези стандарти в неговата организация, независимо от предназначението на Продукта.